Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden TuinWeelde

Tot stand gekomen op 30 mei 2018 naar aanleiding van AVG wet.

Algemene Voorwaarden TuinWeelde, gevestigd aan Ambachtstraat 9  8313 AV RUTTEN (Noordoostpolder) ingeschreven bij de KvK onder nummer 84439890.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:               De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

TuinWeelde:                                       TuinWeelde, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84439890.

Dienst:                                                  Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die
TuinWeelde voor of ten behoeve van de Wederpartij
heeft verricht

Honorarium:                                       De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:                                De overeenkomst tussen de wederpartij en TuinWeelde, waarbij in het kader van een door de TuinWeelde georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:                                            De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                    Elke overeenkomst gesloten tussen TuinWeelde en de wederpartij.

Product:                                               Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en TuinWeelde.

Wederpartij:                                        Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen TuinWeelde en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TuinWeelde, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden TuinWeelde en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met TuinWeelde zijn overeengekomen.

Indien TuinWeelde niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TuinWeelde in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van TuinWeelde zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

TuinWeelde kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is TuinWeelde daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TuinWeelde anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht TuinWeelde niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van TuinWeelde.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Beëindiging overeenkomst

TuinWeelde en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel TuinWeelde als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt TuinWeelde de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TuinWeelde zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal TuinWeelde de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal TuinWeelde daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal TuinWeelde proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

TuinWeelde zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TuinWeelde kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en TuinWeelde zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

 

Uitvoering overeenkomst

TuinWeelde zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

TuinWeelde heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

TuinWeelde heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft TuinWeelde het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is TuinWeelde niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft TuinWeelde het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan TuinWeelde.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft TuinWeelde het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van TuinWeelde.

Van alle bijkomende kosten zal TuinWeelde tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien TuinWeelde bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is TuinWeelde gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien TuinWeelde het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TuinWeelde rustende verplichting ingevolge de wet;

–          TuinWeelde alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–          bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op TuinWeelde rustende verplichting ingevolge de wet;

–          TuinWeelde alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–          bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

TuinWeelde zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. TuinWeelde zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

 

 

Koop op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft TuinWeelde het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de TuinWeelde geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien TuinWeelde het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Indien TuinWeelde niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door TuinWeelde geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien TuinWeelde in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door TuinWeelde geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij TuinWeelde heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort TuinWeelde uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt TuinWeelde de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort TuinWeelde uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien TuinWeelde en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van TuinWeelde. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

–          producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TuinWeelde geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

–          verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

–          hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

–          producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd
geleverd worden;

–          producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

–          producten die snel kunnen bederven of verouderen;

–          producten van persoonlijke aard;

–          producten op maat gemaakt.

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats af TuinWeelde of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat TuinWeelde de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen

 

De levering zal plaatsvinden binnen een door de TuinWeelde opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien TuinWeelde gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan TuinWeelde heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij TuinWeelde schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij TuinWeelde alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat TuinWeelde zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat TuinWeelde binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 3-6 weken.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien TuinWeelde gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan TuinWeelde heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij TuinWeelde schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij TuinWeelde alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat TuinWeelde zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat TuinWeelde binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

 

 

 

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van TuinWeelde.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door TuinWeelde aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling zal 100% vooraf geschieden.

Betaling dient te geschieden 100% vooraf aan levering en montage, op een door TuinWeelde aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van de betaling na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van TuinWeelde en de verplichtingen van de Wederpartij jegens TuinWeelde onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft TuinWeelde recht van de Wederpartij op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

TuinWeelde heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat TuinWeelde de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft TuinWeelde in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door TuinWeelde in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van TuinWeelde totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft TuinWeelde het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is TuinWeelde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst TuinWeelde omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van TuinWeelde kan worden gevergd.

TuinWeelde behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is TuinWeelde bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is TuinWeelde bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–          na het sluiten van de Overeenkomst TuinWeelde omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–          door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van TuinWeelde kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TuinWeelde kan worden gevergd;

–          de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–          de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

–          de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TuinWeelde op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien TuinWeelde de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is TuinWeelde niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door TuinWeelde geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan TuinWeelde of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TuinWeelde geen invloed kan uitoefenen en waardoor TuinWeelde niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door TuinWeelde in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

TuinWeelde heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat TuinWeelde zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel TuinWeelde als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt TuinWeelde zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien TuinWeelde ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TuinWeelde gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

TuinWeelde garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. TuinWeelde garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

TuinWeelde garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering (zie Hout-, Beton- en Kleurverschillengarantie), tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Ten aanzien van Diensten geldt een garantie (zie Hout-, Beton- en Kleurverschillengarantie), tenzij uit de aard van de Dienst anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

TuinWeelde geeft:

–          5 jaar garantie op Douglas hout;

–          10 jaar garantie op geïmpregneerd hout;

–          15 jaar garantie op haar geleverde betonproducten;

–          25 jaar garantie op hardhout.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal TuinWeelde, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat TuinWeelde in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar TuinWeelde geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Kleurverschillen

Op kleurverschillen kan geen garantie worden gegeven. Kleuren van hout, metaal en beton zijn immers nooit 100 procent identiek te maken gelet op het karakter van de materialen. Bij twijfel aan een kleur (bijvoorbeeld n.a.v. een kleurkeuze via Internet), kan Wederpartij zekerheid verkrijgen op het bedrijf van TuinWeelde. Bij betonproducten kan altijd kalkbleeding optreden; hierop kunnen wij geen garantie geven (omdat dit niet te voorkomen is). Na verloop van tijd zal de kleur van de antraciet betonproducten teruglopen/lichter worden (dit valt niet onder de garantie). TuinWeelde verkoopt speciale coating die de Wederpartij zelf door middel van een kwast kunt aanbrengen op de betonproducten zodat het product weer de oorspronkelijke kleur terugkrijgt.

 

Beton

Ondanks strikte kwaliteitsnormen en –controles van onze natuurlijke producten zand, grind, cement en water kan het zijn dat er oer meekomt met de grondstoffen in de betonmengsels en daarmee het eindproduct. Vaak uit dit zich in een bruine oerplek als roest. Het verschijnsel ‘oerplekken’ is niet te voorkomen, maar heeft daarentegen geen invloed op de kwaliteit van onze producten. Tussen betonplaten met enkelzijdig motief kunnen kieren zitten daar de betonplaten nimmer volledig op elkaar aan kunnen sluiten. Door de productie en daaropvolgend transport kunnen enkelzijdige platen krom zijn. Tijdens het plaatsen kan dit weggewerkt worden maar nooit helemaal volledig. Wanneer u een schutting combinatie kiest waarbij een combinatie is van enkelzijdige en dubbelzijdige platen kan er een klein hoogteverschil optreden daar deze verschillen in afmeting. Tevens kan er kleurverschil voorkomen tussen enkelzijdige en dubbelzijdige platen. Bij betonschuttingen met enkelzijdig motief zal aan de achterkant wigjes worden geplaatst om de platen vast te zetten in de sponning. U kunt de enkelzijdige beton schuttingen bezichtigen in onze showtuin om zo kennis op te doen van het product en het uiterlijk hiervan.

Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door TuinWeelde geleverde producten leiden er toe dat elk recht van klachten en elke aanspraak op garantie vervalt. Het garantiebedrag beloopt nimmer méér dan wat door TuinWeelde is geoffreerd of gefactureerd.

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van betonproducten:

–          Het ontstaan van grove scheuren of gaten in de materialen.

–          Het spontaan kapot knappen van beton dat niet veroorzaakt wordt door hoogteverschillen.

–          Betonrot.

Hout

Kromtrekken van en scheuren in het hout is inherent aan het product (valt buiten de garantie). Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte etc. geven geen reden tot afkeuring. Net zoals bij beton, geldt ook bij hout dat dit een natuurproduct betreft. Hierdoor kunnen sommige klachten niet in de garantie meegenomen worden, zoals het ontstaan van bruine vlekken op onderliggend werk. Daarnaast kunnen er haarscheurtjes in hout ontstaan, ondanks dat er altijd gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen bij het plaatsen van schuttingen. Omdat wij van tevoren niet kunnen bepalen hoe het hout zich ontwikkelt in de loop der tijd, wordt hier tevens geen garantie op gegeven.

 

De volgende klachten vallen wel onder de garantie van houtproducten:

–          Het ontstaan van grove scheuren in het materiaal.

–          Productiefouten.

–          Houtrot.

 

Klachten naar aanleiding van het plaatsen van een schutting door TuinWeelde waar geen garantie op wordt gegeven:

–          Stormschade

–          Verzakkingen. Omdat verzakkingen worden veroorzaakt door de ondergrond en nooit van tevoren ingeschat kunnen worden wordt hier geen garantie op gegeven.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan TuinWeelde gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan TuinWeelde gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan TuinWeelde gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan TuinWeelde gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal TuinWeelde aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door TuinWeelde nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij TuinWeelde niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij TuinWeelde binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. TuinWeelde is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van TuinWeelde. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

–          materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

–          redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

–          redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

–          redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

TuinWeelde is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

TuinWeelde is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat TuinWeelde is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TuinWeelde kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TuinWeelde of zijn leidinggevende ondergeschikten.

TuinWeelde is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien TuinWeelde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van TuinWeelde beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door TuinWeelde aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TuinWeelde overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor TuinWeelde aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan TuinWeelde te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens TuinWeelde vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart TuinWeelde voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien TuinWeelde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden TuinWeelde zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van TuinWeelde en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens TuinWeelde en de door TuinWeelde (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij TuinWeelde ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

TuinWeelde behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

TuinWeelde behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan TuinWeelde verstrekt en TuinWeelde verzamelt, zal TuinWeelde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

TuinWeelde handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. TuinWeelde zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan TuinWeelde informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

TuinWeelde mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De informatie die TuinWeelde verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is TuinWeelde niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak TuinWeelde gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en TuinWeelde zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TuinWeelde niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

TuinWeelde mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

TuinWeelde zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Wederpartij gaat akkoord dat TuinWeelde de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Wijziging algemene voorwaarden

TuinWeelde heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

TuinWeelde zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TuinWeelde partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 84439890.